Cennik Usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów

Cennik opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 223 z 2004 r., poz. 2261).

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera VAT)
1 Okresowe badania techniczne:
1.1 - motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niz 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
1.3 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 - przyczepa cięzarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 - przyczepa cięzarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 - przyczepa cięzarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.15 - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.22 - motorower 50,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 - skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 - skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00
2.3 - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00
2.4 - ustawienia i natężenia świateł drogowych i śwoateł mijania 14,00
2.5 - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.6 - toksyczności spalin 14,00
2.7 - poziomu hałasu 20,00
2.8 - geometrii kół jednej osi 36,00
2.9 - działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.10 - wszyskich innych usterek łącznie 20,00
3 skreślony

4

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszcczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00
4.3 - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez ztarostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
5.2 - po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 skreślony
6.2 - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 - który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 - autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 - do nauki jazdy lub przeprowadzenia egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00
6.8 - o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9

- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w selu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00
6.9 - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00
6.10 - w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11 - pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.12 - dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynnośc przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
7.3 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
7.5 - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
7.6 - wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 - wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 - wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9< - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami beapieczeństwa jazdy 5) 255,00

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznegoz adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w pkt 7.1 tabeli.

2) Pozostałe badania jak dla autobusu.

3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w pkt 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w pkt 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w pkt 1 tabeli.

4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Użyte skróty:

  • m.w. - masa własna pojazdu
  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Copyright by MOTOCAR.pl Wszystkie prawa zastrzeżone